Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Lavandepedicureproducten.nl webshop

 

Lavande Huidverzorging & Medisch  Pedicure
Beatrixpark 24, 7101 BN  Winterswijk
Tel: 0543-200032
www.lavandehuidverzorging.nl 
info@lavandehuidverzorging.nl

Kvk  nummer: 09146023 | BTW nummer: NL 1015.98.191 B01
ProVoet lidmaatschapsnummer: 306378
AGB code praktijk: 96-59568 | AGB code zorgverlener: 96-009575
Kwaliteitsregistratie nummer  11386 (KRP)

 

Algemene voorwaarden Lavande pedicure producten

 

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lavandehuidverzorging/medisch pedicure en/of aan Lavande huidverzorging medisch pedicure gekoppelde handelsnamen, hierna te noemen: “Lavande.” en een Wederpartij waarop Lavande deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lavande voor de uitvoering waarvan door Lavande derden dienen te worden betrokken.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing Lavandeen Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
  algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. Indien Lavande niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
  verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lavande in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2.Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Lavande zijn vrijblijvend, tenzij in

de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of

aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 1. Lavande kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lavande niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Lavande.De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lavande gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 2. Lavande heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien Lavande met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Lavande niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van

de overeenkomst

Lavande is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Lavande ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

 1. Voorts is Lavande bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lavande kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Lavande op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lavande de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 1. Indien Lavande tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op
  generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Lavande gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lavande vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lavande op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Levering

 1. Bestelopdrachten welke voor 12.00 uur bij ons zijn ontvangen worden uiterlijk de volgende dag verzonden (mits op voorraad). Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor te late levering door bezorg- en transportdiensten. Reparaties worden altijd onder Rembours verzonden. 
 2. De levering geschiedt Franco boven € 100,- excl. BTW onder dit bedrag worden minimaal € 7,95 incl. btw (maximaal 10 kgs) verzendkosten in rekening gebracht voor leveringen binnen Nederland. Pakketten met een hoger gewicht worden berekend tegen de actuele GLS tarieven. Voor levering naar het buitenland gelden altijd actuele transporttarieven.
 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Lavande deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lavande gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 1. Indien de zaken worden bezorgd is Lavande gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst Lavande GLS of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij ander overeengekomen.  
 1. Mocht koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur opnieuw moeten laten bezorgen.
 2. Is van tevoren overeengekomen dat levering en plaatsing van de zaken in het pand van de koper moet geschieden, te weten verder dan de voordeur-aflevering zoals vermeld bij punt 4, dan geschiedt dit geheel voor diens rekening en risico, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.
 1. Indien Lavande gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Lavande ter beschikking heeft gesteld.
 1. Lavande is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Lavande is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 1. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn gerechtigd extra verzendkosten te berekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief vanaf € 7.95, en zijn alleen maar ter compensatie van de actuele verzendkosten
 2. Verzendkosten voor het versturen van backorders worden doorbelast indien de totale waarde van de bestelling > als 100,- .
 3. Backorders worden niet automatisch na geleverd indien de waarde van de backorder < als 30,- Wanneer Lavande verwacht dat het niet mogelijk is om binnen 2 weken een backorder uit te leveren vervalt de backorder automatisch. De klant zal hierover bij levering worden geïnformeerd.

 

Artikel  6. Overmacht

 1. Lavande is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle bijkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lavande geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lavande niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lavande of van derden daaronder begrepen. Lavande heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lavande zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Lavande kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Voor zo veel Lavandeten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lavande gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden met behulp van I deal.

 1. Betaling van baliefacturen (afhaal) dient per Kas of Pin te geschieden. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het toegestaan facturen binnen 2 dagen via Bankoverschrijving te voldoen.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Lavande heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 1. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lavande verschuldigde.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij (minimaal € 50,-). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lavande. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lavande in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lavande totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Lavande gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 1. Door Lavande geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht enmogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 1. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lavande veilig te stellen.
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Lavande daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lavande. ter inzage te geven.

  Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lavande gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Lavande bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 1. Voor het geval Lavande zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lavande en door Lavande aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lavande zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Lavande te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een door onze leveranciers vastgestelde periode na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lavande koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is .Indien de door Lavande verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.  
 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Lavande te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lavande te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lavande. in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Lavande in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 1. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lavande. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Lavande vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien door Lavande geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lavande jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 1. Indien Lavande aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het betrokken product tot maximaal het aankoopbedrag.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten die koper zou moeten maken om de prestatie van Lavande aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien koper de Overeenkomst heeft ontbonden;
  – de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
  – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden
 2. Lavande. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lavande of zijn ondergeschikten.
 1. Voor het overige rust op Lavande geen aansprakelijkheid voor welke schadevergoeding dan ook.

 

Artikel 12. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 13. Vrijwaring

De koper vrijwaart Lavande voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Lavande behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lavande heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel  15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lavande partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. De rechter in de vestigingsplaats van Lavande is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lavande het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn op te vragen via de website van Lavande Huidverzorging.nl. Op aanvraag zal u een kopie ter beschikking gesteld worden.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Lavande
 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.